+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

QUẢN TRỊ MUA HÀNG

Chuyên mục: Chuỗi cung ứng
  • Khai giảng:02/10/2016
  • Thời lượng:42 giờ
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Khác
  • Học phí: 8,000,000VND/học viên
  • Thời gian học:Chủ nhật (Sáng)
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
- Xây dựng và thực hiện chính sách mua hàng, hướng dẫn quản lý quy trình, hợp đồng và các thủ
tục mua hàng.
- Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán về hợp đồng và phát triển các nhà cung cấp chiến
lược;
- Phát triển đội ngũ nhân viên mua hàng để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp;
- Phân tích đánh giá xu hướng giá cả bên ngoài và các sản phẩm mới để xác định chi phí mua
hàng tổng thể;

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1: GIỚI THIỆU
- Tổng quan về Chuỗi Cung Ứng và Quản Trị Mua Hàng
+ Cuộc cách mạng Hậu Cần và Chuỗi cung ứng
+ Chuỗi cung ứng gắn kết
+ Quản trị chuỗi cung ứng
+ Mua hàng và vai trò quan trọng của mua hàng
+ 4 yếu tố giúp đạt được chuỗi cung ứng và hệ thống mua hàng hiệu quả
Phần 2: CẤU TRÚC MUA HÀNG
- Tổ chức mua hàng
- Mục dích và trách nhiệm của bộ phận mua hàng
- Qui trình Mua Hàng
+ Qui trinh mua hang
+ Cải thiện qui trình mua hàng
- Chính sách Mua Hàng
+ Tổng quan về chính sách mua hàng
+ Hướng dẫn chính sách mua hàng
Phần 3: HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG
- Quy trình đàm phán, đấu thầu
+ Đàm phán và các mối quan hệ trong đàm phán
+ Các lưu ý và thủ thuật đàm phán
+ Đấu giá cạnh tranh và các nguyên tắc chính của qui trình đấu thầu
- Hợp dồng thương mại
+ Quản lý hợp đồng
+ Hình thức hợp đồng
- Lựa chọn và đánh giá Nhà cung cấp
+ Qui trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
+ Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp
+ Chia sẽ kinh nghiệm
- Quản lý & cải thiện Tiết kiệm chi phí
+ Chiến lược quản lý chi phi
+ Cải thiện chi phí
- KPI phòng mua hàng & nhà cung cấp
- Các thách thức trong mua hàng
- Quy trình tìm kiếm nguồn hàng
- Xây dựng và phát triển nhà cung cấp
- Mối quan hệ với các nhà cung cấp
- Đo lường hiệu quả làm việc

Giảng viên: Quản lý cấp cao Mua hàng các tập đoàn đa quốc gia; Khả năng truyền đạt tốt.

 

Đối tượng tuyển sinh

Quản lý cấp trung của bộ phận Mua hàng và các bộ phận liên quan đến Quản trị hàng hóa và tồn kho. - Phụ trách, trợ lý, giám sát và trưởng nhóm chuyên viên của bộ phận Mua hàng, cung ứng vật tư. - Nhân

Từ khóa

Mua Hàng, Chuỗi Cung ứng, Logistics, Purchasing, Procurement, Quản Trị,

Comment