+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Kỹthuật

PLC S7-300 Căn Bản

Trường học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM,
Website: www.shtp-training.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Tự, động, hóa, plcs7-300, kỹthuật, cơkhí,