+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//NHÂN SỰ

Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Quan Tri Nhan Su,

NGHỀ NHÂN SỰ

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Nhân Sự, Nghề Nhân Sự, Chứng Chỉ, Nghề Nhân Sự Căn Bản, Nhân Viên Nhân Sự,

TUYỂN DỤNG

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Tuyển Dụng, Nhân Viên Nhân Sự, Tuyển Dụng Nhân Viên,

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Giám đốc Nhân Sự; Trưởng Phòng Nhân Sự; ,