+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Viên

Khóa đào Tạo Chuyên Viên PR

Trường học: Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Website: www.ced.ias.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lớp Pr, khóa Học Pr, đào Tạo Pr, lớp Chuyên Viên Pr,

Khóa Học Đánh Giá Viên Trưởng

Trường học: Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Website: www.uci.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lead Auditor, ISO 9001:2015, QA.QC, HSE,